Wednesday, 11 December 2013

விளையாட்டாக அறிவோம் சராசரி

விளையாட்டாக சராசரி அறிவது எப்படி என்பதை சுட்டிவிகடனில் வெளியான இந்த செயல்பாடு விளக்குகிறது.

No comments:

Post a Comment